Jason Tom Reggaeton
International Hawaii Chinese Cultural Arts Festival

Jason Tom Hip Hop
International Hawaii Chinese Cultural Arts Festival

Jason Tom Erhu (Chinese Violin)
International Hawaii Chinese Cultural Arts Festival

Jason TOm Didgeridoo
International Hawaii Chinese Cultural Arts Festival